Obezbijediti odgovorno i zakonsko postupanje, izbjeći pravnu anarhiju

Obezbijediti odgovorno i zakonsko postupanje, izbjeći pravnu anarhiju

Ilustracija

Advokatska/Odvjetnička komora FBiH poziva na odgovoran i zakonit pristup predsjednika općinskih sudova koji su nadležni za primjenu zakona…

… a pogotovo uspostavu pretpostavki za ovjeru potpisa i rukopisa građana koji imaju pravo raditi privatne isprave i ovjeravati potpise kod nadležnog suda, sve u skladu sa njihovom voljom i važećim Zakonom o obligacionim odnosima, kao i Zakonom o ovjeri potpisa i rukopisa, jer bilo kakvo drugo postupanje će dovesti do pravne anarhije zbog postupanja sa aposlutno ništavim pravnim poslovima.

Organi Advokatske komore FBiH obavještavaju javnost o Odluci Ustavnog suda FBiH broj: U 20/22 od 27.06.2022. godine, objavljene u “Službenim novinama FBiH broj: 54/22”. Svoje tumačenje Ustavni sud FBiH, dao je po zahtjevu Vrhovnog suda FBiH, koji se obratio Ustavom sudu FBiH, kao tumaču svojih odluka i Ustava FBiH.

Postupajući po zahtjevu Vrhovnog suda FBiH broj 03 0 U 0018299 20 Uvp I broj 03 0 U 0018425 20 Uvp Ustavni sud FBiH nakon provedenog prethodnog postupka u ovom ustavnopravnom predmetu konstatovao je da se u predmetima tumačenja dejstva odluka Ustavnog suda FBiH po sudskim postupcima pred redovnim sudovima u FBiH ne mora tražiti i druga strana u postupku zbog čega nije potrebno tražiti odgovor od strane podnosioca u postupima koji se vode pred podnosiocem zahtjeva, a koji spisi predmeta su dostavljeni uz zahtjev podnosioca zahtjeva, navodi se u saopćenju.

U vezi sa obavezom postupanja po odluci Ustavnog suda FBiH, Ustavni sud je istakao da su odluke ustavnog suda konačne i obavezujuće.

– Dakle, konačan stav Ustavnog suda po predočenom ustavnom pitanju je da se u postupcima pred redovnim sudovima koji nisu okončani bez obzira u kojoj su fazi sudskog postupka ima primjeniti objavljena odluka ovog suda. Za navedeno nije nužno ni da se stranka u redovnom postupku poziva na odluku ovog suda, jer samom objavom presude u službenim glasilima nastupa neoboriva pravna pretpostavka da je ista poznata i obavezujuća za redovni sud.

Iz naprijed opisanih navoda presude Ustavnog suda FBiH, može se zaključiti da ranije donesene presude u odnosu na Zakon o notarima FBiH i to U-15/10 i U-22/16 odredile određene odredbe koje nisu u skladu
sa Ustavom FBiH, te da su iste konačne i obavezujuće za sve sudove u FBiH i druge nadležne organe koji primjenjuju taj zakon.

Presudom Ustavnog suda FBiH broj: U 22/16 od 06.03.2019. godine Ustavni sud FBiH je utvrdio da su neustavne pojedine odredbe koje se odnose na notarsku obrađenu ispravu i to Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH, Porodičnog zakona Federacije BiH i Zakona o izvršnom postupku.

Predmetne odluke su u cjelosti zanemarene od strane redovnih sudova, budući da iako su sve odredbe navedenih zakona stavljene van snage, redovni sudovi notarski obrađenu ispravu cijene kao zakonitu, te provode uknjižbe prava vlasništva, hipoteka i drugih stvarnih prava, zatim vrše registraciju privednih subjekata i slično.

Nakon saznanja i proučavanja te odluke, Advokatska komora Federacije, odnosno njeni nadležni organi, dostavili su Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH dana, 22.08.2022. godine, zahtjev da sa aspekta nadzora preporuče redovnim sudovima u FBiH obavezujuću primjenu odluka Ustavnog suda FBiH, a u naznačenoj odluci opisane su odluke Ustavnog suda FBiH kao i zahtjev advokatske komore koje su donesene od 2016.godine.

Prema Zakonu i Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju Visoko sudsko i tužilačko vijeće nadležno je da vrši nadzor nad radom sudova, iz čega proizilazi da ima pravo inicirati i obaveznu primjenu propisa, ako to ocijeni potrebnim. Stoga, očekuje se da Visoko sudsko i tužilačko vijeće u skladu sa naprijed naznačenim propisima preduzme odgovarajuće mjere da se preduzmu mjere koje u skladu sa pravom nadzora ocijeni potrebnim za iniciranje obavezujuće primjene odluke Ustavnog suda FBiH U20/22 od 27.06.2022.godine (“Službene novine FBiH broj: 54/22”) i odluka Ustavnog suda FBiH koje su u njoj opisane kao primijenjena sudska praksa.

Očekuje se odgovoran pristup Visokog sudskog tužilačkog vijeća i svih redovnih sudova u FBiH da primjenom presude Ustavnog suda FBiH U20/22 koja nalaže obavezujuću primjenu odluka Ustavnog suda, primjene potrebne mjere u cilju realizacije, te i drugih naznačenih odluka Ustavnog suda FBiH.

Ističe se posebno, da Advokatska komora FBiH očekuje između ostalog i uspostavljanje obavezne ovjere potpisa i rukopisa građana koja je važila do stupanja na snagu Zakona o notarima, koji je Rješenjem Ustavnog suda FBiH broj: U22/16 od 09.12.2020.godine, utvrdio da se presuda Ustavnog suda FBIH U22/16 od 06.03.2019.godine, koja je objavljena u “Službenim novinama FBiH broj: 32/19” od 15.05.2019.godine, nije izvršena, te da su istim rješenjem stavljenje van snage sve odredbe Zakona za koje je tom odlukom utvrđeno da nisu u skladu sa Ustavom FBiH.

Na kraju, očekuju se odgovoran i zakonit pristup predsjednika općinskih sudova koji su nadležni za naprijed opisane nadležnosti o primjeni zakona, a pogotovo uspostavi pretpostavki za ovjeru potpisa i rukopisa građana koji imaju pravo raditi privatne isprave i ovjeravati potpise kod nadležnog suda, sve u skladu sa njihovom voljom i važećim Zakonom o obligacionim odnosima, kao i Zakonom o ovjeri potpisa i rukopisa, jer bilo kakvo drugo postupanje će dovesti do pravne anarhije zbog postupanja sa aposlutno ništavim pravnim poslovima, navodi se u saopćenju koje potpisuje Bekir Gavrankapetanović, predsjednik Advokatske/Odvjetničke komore FBiH.


(Vijesti.ba / FENA)

Komentariši