NAPAD RUSIJE NA UKRAJINU

Napad Rusije na Ukrajinu

Napad Rusije na Ukrajinu

Tragovi sm­r­ti oko Harko­va: Ukra­ji­na po­tis­nu­la ruske snage

Dužina videa 02 minutes 35 seconds

I dal­je zapli­jen­je­na hu­man­i­tar­na po­moć za Mar­i­upolj

Dužina videa 04 minutes 30 seconds

‘Time’: Šta je potreb­no Ukra­ji­ni da do­bi­je rat?

Kina zadrža­va neza­v­isan stav o ‘ukra­jin­skoj krizi’

AŽURIRANJA UŽIVO

Počela nova run­da mirovnih pre­gov­o­ra između Ukra­jine i Rusi­je

MIŠLJENJA

Rusi­ja je prak­tično priz­nala po­raz u Ukra­ji­ni

Justin Bronk

Više

Komentariši