RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

‘For­eign Pol­i­cy’: Rat u Ukra­ji­ni je pri­li­ka za Er­do­gana

Blinken: Rat u Ukra­ji­ni ima ‘sm­rtonosan’ ut­je­caj na ara­p­sku regi­ju

Dese­ci au­to­busa na putu za Mar­i­upolj, in­ten­zivni­ji na­pa­di u Don­jecku

Dužina videa 03 minutes 20 seconds03:20

Snim­ci lične tragedi­je iz Mar­i­upol­ja: Mrz­im ljude koji su sve ovo počeli

Dužina videa 02 minutes 48 seconds02:48

Hoće li us­p­jeti plan Rusi­je da pro­da­je plin samo za rublje?

UN: Četvrti­na sv­jetske pop­u­lacije živi u zona­ma suko­ba

Više

Komentariši