RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Biden raz­go­varao sa Ze­len­skim o ‘do­dat­noj’ vo­jnoj po­moći Ukra­ji­ni

I Dnjipro na meti ruskih na­pa­da

Dužina videa 06 minutes 18 seconds06:18

Sav­jet­ni­ci se plašili Putinu reći istinu o ruskim gu­bici­ma

Šta će se do­godi­ti ako Rusi­ja obus­tavi is­poruku plina Nje­mačkoj

Mar­i­upolj: Strateš­ka nagra­da za Rusi­ju, sim­bol ot­po­ra za Ukra­jinu

Ukra­jinske izb­jeglice na meti tr­go­v­a­ca ljudi­ma

Dužina videa 02 minutes 36 seconds02:36

Više

Komentariši