RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Ukra­jinske izb­jeglice na meti tr­go­v­a­ca ljudi­ma

Dužina videa 02 minutes 36 seconds

Rusi­ja in­ten­zivi­rala bom­bar­dovan­je ukra­jin­skih grado­va

Dužina videa 05 minutes 09 seconds

AŽURIRANJA UŽIVO

Ze­len­s­ki: Evropa mora zatvoriti luke ruskim brodovi­ma

Čel­nik samo­proglašene re­pub­like Don­jeck pred­viđa svi­jetlu budućnost koja je ‘nado­h­vat ruke’

Dužina videa 02 minutes 11 seconds

Poz­i­tivni sig­nali sa mirovnih pre­gov­o­ra nisu ugušili zvuk ruskih grana­ta

Dužina videa 05 minutes 12 seconds

Sedam hil­ja­da svešteni­ka do­bro­voljno se jav­i­lo za bor­bu

Više

Komentariši