RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Čel­nik samo­proglašene re­pub­like Don­jeck pred­viđa svi­jetlu budućnost koja je ‘nado­h­vat ruke’

Dužina videa 02 minutes 11 seconds

Poz­i­tivni sig­nali sa mirovnih pre­gov­o­ra nisu ugušili zvuk ruskih grana­ta

Dužina videa 05 minutes 12 seconds

Sedam hil­ja­da svešteni­ka do­bro­voljno se jav­i­lo za bor­bu

Anal­iza Wash­ing­ton Pos­ta: Trump još jed­nom traži Puti­novu po­moć

‘Nis­mo naivni’: Ukra­ji­na preispitu­je rusko obećan­je o sman­jen­ju na­pa­da

Vi­jeće sig­urnos­ti UN-a op­tuži­lo Rusi­ju za ‘glob­al­nu krizu hrane’

Više

Komentariši