RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Er­do­gan: Kon­tak­ti s ukra­jin­skim i ruskim kolega­ma nas­tavl­ja­ju se u ‘po­voljnom sm­jeru’

Kon­tekst: Amer­ičko-rus­ki odnosi

Dužina videa 26 minutes 55 seconds

AŽURIRANJA UŽIVOAŽURIRANJA UŽIVO,

Ukra­jin­s­ka tužitelji­ca: Imamo dokaze o upotre­bi kaset­nih bombi

Bom­bar­dovan­je Mar­i­upol­ja ne presta­je

Dužina videa 02 minutes 16 seconds

Am­basadori drža­va EU-a i G7 traže da BiH prati sankci­je pro­tiv Rusi­je

Rusi­ja pri­jeti prekidom is­poruke prirodnog plina

Više

Komentariši