RUSKI NAPAD NA UKRAJINU

Rski tenkovi u Donjecku

Ruski napad na Ukrajinu

Juli­jan Tamaš: Putin gospo­dari od­luka­ma vlasti u Sr­bi­ji

Nema naz­na­ka da će rat u Ukra­ji­ni za­vrši­ti

Dužina videa 07 minutes 13 seconds

Ukra­jin­s­ki mal­išani počeli po­hađati školu u Sloveni­ji

Dužina videa 02 minutes 57 seconds

Ode­sa se spre­ma za na­pad, neki ne žele na­pusti­ti grad

Ukra­jinske snage kažu da u Harkovu po­tisku­ju Ruse koji mi­jen­ja­ju tak­tiku

Dužina videa 01 minutes 18 seconds

Ukra­ji­na bi se mogla okrenu­ti ger­il­skom ra­to­van­ju u okupi­ran­im po­dručji­ma

Dužina videa 06 minutes 33 seconds

Više

Komentariši