Genocid u Srebrenici: Hronologija događaja od 1992. do 1995.


Geno­cid u Sre­breni­ci: Hronologi­ja do­gađa­ja od 1992. do 1995.

U sub­o­tu 11. jula bit će obil­ježe­na 25. godišn­ji­ca pada Sre­brenice, UN-ove za­štićene en­klave. Geno­cidu koji se ond­je do­go­dio u julu 1995, prethod­ile su tri go­dine rata, pro­t­jerivan­ja stanovništ­va i uskraći­van­ja hu­man­i­tarne po­moći. U trenutku ulas­ka vo­jske Re­pub­like Srpske, Sre­breni­ca je bila jedan od tri gra­da u takoz­vanoj “sig­urnoj zoni” Ujed­in­jenih nar­o­da. Donosi­mo hronologi­ju do­gađa­ja […] 06 Jul 2020

Komentariši