Dani genocida: Šta se dešavalo 6. jula 1995.


Dani geno­ci­da: Šta se dešava­lo 6. jula 1995.

Šestog jula 1995. počela je ofanzi­va sna­ga bosan­skih Srba na Sre­brenicu, za­štićenu zonu UN-a.    Svo­ja iskust­va podi­je­lio je Hasan Hasanović, preživ­jela žrt­va geno­ci­da.Published On 06 Jul 2020

Komentariši