Bursać: Organizovani i ciljani incidenti, nema govora o spontanosti


Bur­sać: Or­ga­ni­zo­vani i cil­jani in­ci­den­ti, nema gov­o­ra o spon­tanos­ti

“Kada vidite onu, pa go­to­vo postro­jenu, neku paranav­i­jačku vo­jsku u Pri­je­doru kako marši­ra­ju, neodolji­vo me pod­sjeća na ko­račnicu u Ban­jalu­ci speci­jal­nih je­dini­ca MUPRS-a. To je za­s­trašu­juće.”Dužina videa 07 minutes 54 seconds07:54 09 Jan 2022

Komentariši