Bursać: Organizovani i ciljani incidenti, nema govora o spontanosti


Bur­sać: Or­ga­ni­zo­vani i cil­jani in­ci­den­ti, nema gov­o­ra o spon­tanos­ti

“Kada vidite onu, pa go­to­vo postro­jenu, neku paranav­i­jačku vo­jsku u Pri­je­doru kako marši­ra­ju, neodolji­vo me pod­sjeća na ko­račnicu u Ban­jalu­ci speci­jal­nih je­dini­ca MUPRS-a. To je za­s­trašu­juće.”Dužina videa 07 minutes 54 seconds07:54 09 Jan 2022


Za krst, za krst: De­file sig­urnos­nih sna­ga u Ban­joj Luci

Speci­jal­na an­titeror­is­tič­ka jed­in­ca MUP-a RS tokom de­filea izvodi­la je i speci­jal­nu muz­ičku nu­meru.09 Jan 2022


Veličan­je rat­nih zloči­naca: In­ci­den­ti u bh. en­tite­tu RS

Uli­ca­ma po­je­dinih grado­va prošle su kolone vozi­la i lju­di koji su veličali ratnog zločin­ca Rat­ka Mladića i pje­vali na­cional­is­tičke pjesme.Dužina videa 01 minutes 53 seconds01:53 09 Jan 2022


In­ci­den­ti u Jan­ji: Bošn­jaci zabrinu­ti za sig­urnost

Bošn­jaci u Jan­ji kod Bi­jeljine zabrinu­ti su za sig­urnost nakon na­pa­da, pro­vokaci­ja i uvre­da koje su doživ­jeli prethod­na če­tiri dana.Dužina videa 03 minutes 10 seconds03:10 09 Jan 2022

Komentariši