Hasanović: Dan kada je u Potočare stigao Ratko Mladić


Hasanović: Dan kada je u Po­točare sti­gao Ratko Mladić

Hasan Hasanović, preživ­jeli Sre­breničanin, opisu­je što se sve do­gađa­lo u de­set jul­skih dana 1995. go­dine.Published On 12 Jul 202012 Jul 2020

POVEZANE

  • Hasanović: Nisam mo­gao vjerovati da može ljud­sko biće to preživ­jetiJedan od preživ­jelih su­dioni­ka Marša sm­r­ti, Hasan Hasanović, danas radi kao kus­tos u Mem­o­ri­jal­nom cen­tru Sre­breni­ca. Bro­jn­im pos­jetitelji­ma priča o stra­ho­ta­ma koje su Sre­breničani preživ­jeli u julu 1995. u pokuša­ju dolas­ka do ter­i­tori­je pod kon­trolom Armi­je BiH. Hasan je na tom putu izgu­bio oca i bra­ta.Published On 10 Jul 201910 Jul 2019
  • Dani geno­ci­da: Šta se dešava­lo 11. jula 1995.Go­to­vo svi odvo­jeni muškar­ci i dječaci, ubi­jeni su nared­nih dana na neko­liko ra­zliči­tih stratiš­ta. Published On 11 Jul 202011 Jul 2020
  • Sjećan­je na sre­brenič­ki geno­cid: Preživ­jeli čeka­ju prav­du i pre­sudu MladićuPreživ­jele žrtve geno­ci­da kažu da za zločine počin­jene u Sre­breni­ci ne pos­to­ji praved­na sud­s­ka pre­su­da, no da je ova Mladiću izuzetno važ­na u smis­lu sudske potvrde čin­jeni­ca. Haš­ki tri­bunal je za geno­cid i druge zločine počin­jene u Sre­breni­ci do sada izrekao 15 os­uđu­jućih pre­su­da. Up­o­zo­rava­mo na uzne­miru­juće snimke.Published On 19 Nov 201719 Nov 2017

Komentariši