VUKOVAR – 30 GODINA

Vukovar - 30 godina

Vukovar – 30 godina

Vuko­var kao sim­bol (ne)suoča­van­ja s prošlošću u našoj regi­ji

Niz Dunav pušteni lam­pi­oni u spomen pogin­ulih i nestal­ih u Vuko­varu

Poruke iz Vuko­vara: Okren­i­mo se živ­o­tu i boljim stvari­ma, ali nemo­j­mo zab­o­rav­i­ti

Vuko­var – 30 go­d­i­na: Dese­ci hil­ja­da lju­di u koloni sjećan­ja

Mi­ja­tović pozi­va poli­tičke lid­ere u regi­ji da ri­ješe pi­tan­je nestal­ih

Beograd: Mirov­na ak­ci­ja u crni­ni povodom pada Vuko­vara

Više

Komentariši