Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

29.10.2012.

VIJEĆE MINISTARA BiH, USVOJILO ODGOVORE EU O JAVNIM NABAVKAMA I OKOLIŠU

Vijeće ministara usvojilo odgovore EU o javnim nabavkama i okolišu

imageVjekoslav Bevanda

.........................................................

SARAJEVO - Vijeće ministara BiH danas je na sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi, usvojilo odgovore na Listu pitanja Evropske unije (EU) za poglavlja 5 i 7 acquisa - Javne nabavke i Okoliš, koje će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji do 31. oktobra ove godine, postavljen kao rok za dostavu odgovora u Mapi puta za proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji.

Pripremljeni odgovori na više od 390 stranica daju jasnu i konkretnu sliku stanja u oblastima javnih nabavki i okoliša i rezultat su zajedničkog rada državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za ove oblasti, saopćeno je iz VMBiH.

Predstavnici izvršne vlasti u BiH i politički lideri preuzeli su Mapu puta 27. juna 2012. godine u Bruxellesu na sastanku o otvaranju dijaloga o procesu pristupanja EU, koji je organizirao povjerenik za proširenje i evropsku susjedsku politiku Štefan Füle.

Ispunjavanje obaveza i ključnih prioriteta iz Mape puta u zacrtanim rokovima omogućit će stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u EU.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je set pravilnika iz tzv. "higijenskog paketa" s ciljem ispunjavanja obaveze o harmonizaciji bh. propisa sa zakonodavstvom Evropske unije (EU) u ovoj oblasti.

Riječ je o Pravilniku o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja, Pravilniku o sastavu i označavanju hrane pogodne za osobe netolerantna na gluten, Pravilniku o higijeni hrane i Pravilniku o službenim kontrolama koje se provode radi verificiranja postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

Donošenje i provedba ovih pravilnika u BiH omogućit će nesmetano funkcioniranje proizvodnje domaće hrane, kao i hrane za životinje te izvoz domaće proizvodnje.

Pravilnici iz oblasti higijene hrane i službenih kontrola, tzv. "higijenski paket" predstavljaju ključno horizontalno zakonodavstvo sigurnosti hrane u Evropskoj uniji.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara BiH s ciljem zaštite zdravlja potrošača donijelo je Pravilnik o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ishrani ljudi i Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

Donošenjem ovih pravilnika vrši se izjednačavanje pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla u BiH, kao i posebnih pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom s odgovarajućim propisima Evropske unije.

Na ovaj način stvara se pravna osnova za izvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz BiH u zemlje Evropske unije. Odredbe ovih pravilnika provodit će Ured za veterinarstvo BiH te nadležna entitetska i tijela Brčko Distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da formira interresornu radnu grupu koja će izraditi nove prijedloge zakona o hrani, veterinarstvu te poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju s ciljem njihova usklađivanja u pogledu koordinacije nadležnosti i novousvojenih pravilnika koji su usklađeni s odgovarajućim direktivama EU-a.

Također, zaduženi su Agencija za sigurnost hrane, Ured za veterinarstvo i Ured za zaštitu zdravlja bilja da pripreme i Vijeću ministara BiH dostave na usvajanje pravilnik o mikrobiološkim kriterijima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, razmotrilo je rang-listu uspješnih kandidata za izbor tri člana Vijeća za državnu pomoć te za članove Vijeća imenovalo najuspješnije kandidate Samira Sabljicu, Ljiljanu Miličević i Milu Gadžić.

Imenovanjem Vijeća za državnu pomoć omogućit će se dosljedna primjena Zakona o državnoj pomoći u cijeloj BiH, kojim se uspostavlja bolja koordinacija u usmjeravanju javnih sredstava u razvojne projekte s fokusom na poticaj privredi u pravcu unapređenja konkurentnosti BiH i ravnomjernog razvoja svih krajeva zemlje.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da u roku od sedam dana organizira održavanje konstituirajuće sjednica Vijeća za državnu pomoć.

Zaključeno je da će Vijeće ministara BiH prilikom budućih imenovanja voditi računa o potrebi da i predstavnici "ostalih" mogu biti imenovani na određene dužnosti.

Usvojena je Informacija o započetim aktivnostima Tima za izradu dokumenta koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija, s predloženim načelima za uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije o pitanjima evropskih integracija.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da o poduzetim aktivnostima na definiranju efikasnog mehanizma koordinacije o pitanjima procesa evropskih integracija upozna nadležne izvršne i zakonodavne institucije (vlade entiteta i Brčko Distrikta BiH, vlade kantona, parlamentarna komisija nadležna za pitanja evropskih integracija i Predsjedništvo BiH).

Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo je da u saradnji s Direkcijom za evropske integracije za sljedeću sjednicu Vijeća ministara pripremi informaciju o problematici koja se odnosi na režim prolaska kroz Neum i pristup Luci Ploče, a imajući u vidu određene nejasnoće prilikom razgovora s predstavnicima Evropske komisije.

Na prvom sastanku Tima za izradu dokumenta koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija, održanom 24. oktobra, dogovorena su načela na kojima će se zasnivati budući mehanizam koordinacije o pitanjima evropskih integracija.

Osnovna načela polaze od uvažavanja ustavnih nadležnosti i zakonskih rješenja, uvažavanja obaveza koje proističu iz procesa evropskih integracija, identificiranja postojećih elemenata sistema koordinacije procesa evropskih integracija, analize slabosti, te potreba nadogradnje i poboljšanja, funkcionalnosti i inkluzivnosti svih nivoa vlasti, uvažavanja potreba tehničke i političke koordinacije.

Također, sudionici sastanka su dogovorili da će izrada i uspostavljanje mehanizma koordinacije predstavljati rezultat rada domaćih institucija, kao i da će se predloženi mehanizam koordinacije nadograđivati prema potrebama i zahtjevima procesa evropskih integracija.

Tim za izradu dokumenta koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija imenovan je na 23. sjednici Vijeća ministara od 16. oktobra ove godine s ciljem provođenja bh. obaveza preuzetih tokom dijaloga na visokom nivou u procesu pristupanja, održanog 27. juna ove godine u Bruxellesu.

(Vijesti.ba/Fena)

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
75133598

Powered by Blogger.ba