Jedinstvena Bosna i Hercegovina

Dobrodošli na moj blog

25.10.2012.

REVIZIJA

Loše vodstvo EP HZ HB dovelo do gubitka u 2011. od 15 mil KM

imageEP HZ HB

.......................................................

Federalna revizija utvrdila je više nepravilnosti u radu Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne za prošlu godinu, a posebno je istaknut problem to što je uprava zapošljavala nove djelatnike očito po diktatu, iako je ova kompanija poslovala s oko 15 milijuna maraka gubitka u prošloj godini. Zbog toga je revizija dodijelila mišljenje s rezervom, a iz Elektroprivrede su dostavili svoje objašnjenje pojedinih poteza.

“Zbog neučinkovitosti rukovođenja Uprave Društva i predstavnika državnog kapitala u organima upravljanja, nastao je gubitak u poslovanju. Neplanirano su se zapošljavali djelatnici, tako da je u revidiranoj godini zaposleno 65 djelatnika, a prihodi su smanjeni u odnosu na prošlu godinu 18,007.926 KM ili 5%. Iskazana su visoka potraživanja, a na teret rashoda ukupno je ispravljeno 94,268.999 KM, od čega se na 2011. godinu odnosi 5.807.311 KM i naplata istih je neizvjesna. Navedeno je u konačnici utjecalo na rezultate poslovanja, kako u tekućoj godini, a imat će utjecaja i u idućem periodu”, navodi se u revizijskom izvješću. Najviše kritika izrečeno je prema rastrošnosti Nadzornoga odbora čiji su članovi trošili i ono što im ne pripada.

“Prema Pravilniku o načinu korištenja službenih vozila, predsjednik Nadzornog odbora, iako nije zaposlenik Društva, koristi službeno vozilo bez ograničenja. Prema naputku o izdavanju i vođenju putnog naloga i pravdanju utroška goriva postoji obveza popunjavanja putnog naloga za svako vozilo. Navedene odredbe internih akata predsjednik Nadzornog odbora nije poštovao (nije popunjavao putni nalog), te se ne može potvrditi da su troškovi goriva za vozilo koje je koristio predsjednik Nadzornog odbora i koji su mjesečno iznosili oko 700 KM (primjer mjesec rujan 2011.godine) u svrhu poslovnih aktivnosti”, dodaje se u izvješću.

Navodi se i da je iznos plaća u ovoj kompaniji bio dvostruko veći nego što je to prosjek u Federaciji, odnosno BiH. 
“Isplaćena plaća direktoru Društva za rujan 2011.godine iznosi 4739 KM i to je ujedno i najveća neto-plaća isplaćena u Društvu za taj mjesec, a najmanja neto plaća isplaćena za taj mjesec iznosi 1132 KM. Prosječna neto-plaća ostvarena u 2011. godini prema izvješću o poslovanju iznosi 1.691 KM”.

(Večernji)

Konačni izvještaji o reviziji budžetskih korisnika

image

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH primila je na znanje, na današnjoj sjednici u Sarajevu, konačne izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja korisnika federalnog budžeta za 2011. godinu, s Programom mjera i aktivnosti za postupanje po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Riječ je o konačnim revizorskim izvještajima 16 federalnih ministarstava i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH o izvršenju budžeta za 2011. godinu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Konstatovano je da su korisnici budžeta poduzeli određene mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja nepravilnosti uočenih tokom revizije, te u skladu s preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH i Zakonom o reviziji institucija, donijeli plan aktivnosti za otklanjanje uočenih nedostataka do kraja tekuće godine.

Sva federalna ministarstva zadužena su da, na osnovu usvojenih akcionih planova i u predloženim rokovima, otklone utvrđene nepravilnosti u vezi s korištenjem budžetskih sredstava, koje do sada nisu otklonjene.

Federalni ministri i sekretar Vlade dužni su da, najkasnije do 15. januara 2013. godine, dostave Vladi izvještaje o načinu provođenja mjera i aktivnosti koje su utvrđene akcionim planovima, sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, te da u slučajevima neizvršavanja obaveza u planiranim rokovima, pokrenu Zakonom propisane procedure za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaduženih državnih službenika - nosilaca aktivnosti.

Federalno ministarstvo finansija će pratiti realizaciju preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2011. godinu, s obavezom da Vladu izvijesti o provedenim aktivnostima sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine.

ZAŠTITA PRAVA PRAVNIH SUBJEKATA IZ FBiH U REPUBLICI SRBIJI

Razmatrana je i usvojena Informacija o sudskim sporovima okončanim pred Ustavnim sudom u Republici Srbiji o čemu je informisala Agencija za privatizaciju u FBiH.

Riječ je o nadležnosti Agencije da vrši sve radnje u vezi zaštite stvari i prava iz pasivne podbilance poduzeća i banaka, a nalaze se na teritoriju država nastalih raspadom bivše SFRJ i potraživanja i obveza nastalih do 31. marta 1992. godine temeljem odnosa sa pravnim i fizičkim osobama iz država nastalih raspadom bivše SFRJ, koja su, nakon odobrenja programa privatizacije i početne bilance stanja poduzeća, postali vlasništvo Federacije/kantona.

Za neusaglašena potraživanja iz Centralnog registra pasivne podbilance poduzeća za koja je postojala validna dokumentacija, a temeljem Odluke Vlade FBiH o davanju ovlasti za zastupanje pred sudovima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ od 30. maja 2007. godine, Agencija je blagovremeno odabrala odvjetnike i podnijela tužbe radi naplate potraživanja iz pasivne podbilance, vodeći računa o rokovima zastare po Aneksu "G" Okvirnog sporazuma o sukcesiji.

Budući da je, u danas razmatranoj Informaciji, dat poseban osvrt na sudske sporove kod kojih su, sukladno zaključcima Vlade Federacije BiH, iskorišteni svi redoviti i izvanredni pravni lijekovi pred sudovima u Republici Srbiji, data je saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH da, u ime oštećenih pravnih subjekata pokrene postupak zaštite njihovih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava. Riječ je o kompanijama BNT Holding Novi Travnik i Unis Promex Sarajevo.

PRIHVAĆEN AKCIJSKI PLAN

Federalna vlada je danas prihvatila Informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o Akcijskom planu za izvršenje općih mjera po presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu "Hadžić i Suljić protiv BiH" od 7. juna 2011. godine.

Ujedno, Vlada FBiH je prihvatila sam Akcijski plan za izvršenje generalnih mjera po ovoj presudi koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 12. jula 2012. godine.

Europski sud za ljudska prava je, naime, donio presudu kojom je utvrđeno kako je u slučaju aplikanata došlo do povrede članka 5. stavak 1. Europske konvencije za ljudska prava zbog njihovog nezakonitog pritvaranja, odnosno zbog toga što su kao neuračunljivi izvršitelji kaznenih djela bili smješteni na Forenzičko-psihijatrijski odjel KPZ Zenica, koji nije odgovarajuća institucija za smještaj pacijenata s duševnim smetnjama.

Vijeće ministara BiH već je oformilo interresornu skupinu od predstavnika svih razina vlasti koje su potpisnice Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u kaznenom postupku i drugom u kojem se izriče mjera liječenja.

Zadatak skupine je, uz ostalo, omogućavanje početka rada Specijalne bolnice na Sokocu.

SAGLASNOST NA PRAVILNIK

Pravilnikom, na koji je današnjom Odlukom Federalna vlada dala saglasnost, utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, vraćenih Federalnom zavodu za geologiju, u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Pravilnik se odnosi i na stanove napuštene od strane ranijeg nosioca stanarskog prava, odnosno stanove za koje nije podnesen zahtjev za povrat ili je isti odbačen, odbijen ili povučen i stanove koji nisu otkupljeni u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a zbog smrti nosioca stanarskog prava i članova porodičnog domaćinstva, te drugih razloga radi kojih je nosilac stanarskog prava trajno prestao koristiti stan.

Ovi stanovi koji su vraćeni rješenjem nadležnog organa, dodjeljuju se zaposlenicima Federalnog zavoda za geologiju koji nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima utvrđenim Pravilnikom.

To su porodice uposlenika poginulih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, radnici - ratni vojni invalidi i invalidi rada, radnici – demobilisani branitelji, penzionisani radnici koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (19. maja 2005. godine) nisu na drugi način riješili stambeno pitanje, deficitarni kadrovi, ukoliko postoje i ostali radnici koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova nisu na drugi način riješili stambeno pitanje.

IZMIJENJENA UREDBA

Vlada FBiH danas je, u cilju otklanjanja nedostataka po Revizorskom izvještaju za 2011. godinu, izmijenila Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Jedna od izmjena odnosi se na osiguravanje javnosti i transparentnosti prilikom imenovanja članova Stručnog odbora za ocjenu validnosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja pravnim osobama koja obavljaju djelatnosti projektovanja i građenja iz nadležnosti FBiH.

OBUSTAVA ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA

Federalna vlada je danas zaključila da za isplatu jubilarnih nagrada uposlenicima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama ne postoje zakonske pretpostavke.

Istovremeno su stavljena van snage rješenja o isplati jubilarnih nagrada, donesena nakon 8. maja 2012. godine i obustavljena isplata svih jubilarnih nagrada.

Protiv rukovoditelja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji ne postupe sukladno ovim zaključcima, biće pokrenut disciplinski postupak.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz Tekuće rezerve Vlade FBiH danas je Federalnom zavodu za poljoprivredu odobreno 118.700 KM za izmirenje troškova po osnovu preuzetih obaveza proisteklih iz jednogodišnjeg programa posebnog nadzora.

Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da iz Interventnih sredstava "Akcioni plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma za 2012. godinu", doznači 20.000 KM Rattan Sedia d.o.o.

Ova sredstva namijenjena su Projektu "Učešće na sajmu namještaja u Kelnu i na sajmu Ambienta u Zagrebu", o čijem je utrošku ovo preduzeće dužno podnijeti izvješće Federalnom ministarstvu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Timu za izradu dokumenta Koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija danas su imenovani Haris Abaspahić i Entoni Šeperić.

Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.30 sati.


(Vijesti.ba/Fena)

 

 

Jedinstvena Bosna i Hercegovina

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
89225929

Powered by Blogger.ba